REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.dominikamlynczak.com.pl

Regulamin sklepu internetowego www.dominikamlynczak.com.pl o treści jak poniżej nie może być bez pisemnej zgody Sklepu kopiowany, rozpowszechniany i używany do celów innych niż związane ze świadczeniem przez Sklep usługi oraz celów związanych z ewentualnym postępowaniem sądowym. 

 

 

§ 1 

Informacje ogólne

 

1. Właścicielem marki i sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.dominikamlynczak.com.pl oraz prezentowanych tam rzeczy jest Dominika Młyńczak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dominika Młyńczak z siedzibą 52 – 016 Wrocław, ul. Rybnicka 18G/7, posiadająca nr NIP 8992499388 oraz REGON 022 w dalszej części regulaminu zwana Sklepem. 

Adres dla korespondencji elektronicznej to dominika.mlynczak@gmail.com 

2. Wszelkie zgłoszenia, zastrzeżenia, oświadczenia, wnioski, opinie, zapytania, zwroty lub inne oświadczenie  należy kierować pisemnie na adres: Galeria MAGNOLIA PARK butik DOMINIKA MŁYŃCZAK (poziom +1), ul. LEGNICKA 58, 54 – 204 Wrocław lub drogą mailową na adres e –mail: dominika.mlynczak@gmail.com

3. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dominikamlynczak.com.pl

4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.dominikamlynczak.com.pl oraz w formie plików do pozyskania i wydrukowania przez Klientów w formacie rtf oraz pdf za pomocą systemu teleinformatycznego. 

5. Niniejszy regulamin nie uchybia przepisom ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1024 ze zm.), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2.03.2000 r. (Dz. U. 2012, nr 1225) oraz ustawie kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.). 

6. Przedmiotem sprzedaży/zamówienia dalej zwanych Zamówieniem lub Usługą w sklepie internetowym są rzeczy zwane dalej Towarem umieszczone, prezentowane i znajdujące się na stronie sklepu internetowego lub też zamówione przez Klienta indywidualnie, co do których Klient wyraził oświadczenie woli o ich zamówieniu lub zakupie. Z uwagi na fakt, iż oferowane Towary są ręcznie wytwarzane, możliwe są odstępstwa w rozmiarach do 5 %. Odstępstwo takie nie jest traktowane jako niewłaściwe wykonanie lub nie wykonanie umowy. 

7. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która skorzystała z Usługi w ramach sklepu internetowego.

8. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system, którym posługuje się Klient minimalnych wymagań technicznych  tj. dostępu do internetu oraz przeglądarki internetowej.

9. Korzystanie ze sklepu internetowego, co do osób fizycznych jest dozwolone wyłącznie dla tych, które w dacie skorzystania z Usługi mają ukończone 18 lat. 

10. Skorzystanie z Usług sklepu internetowego wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r. 

§ 2 

Zamawianie i korzystanie ze sklepu internetowego 

1. Klient chcący dokonać zakupu lub zamówienia towaru dostępnego w danym momencie ze sklepu internetowego winien za pomocą systemu teleinformatycznego wejść na stronę www.dominikamlynczak.com.pl i zakładkę ON-LINE SHOP oraz dokonać wyboru prezentowanego tam towaru oraz kliknąć w pole oznaczone do koszyka. Następnie należy podać dane osobowych wskazanych w pkt 4 oraz kliknięcie w pole Złóż zamówienie. Kliknięcie w pole Złóż zamówienie powoduje zawarcie umowy. W przypadku gdy po zawarciu umowy okaże się, iż zamówiony Towar jest niedostępny, Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o tym fakcie, a Klientowi służy w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu wpłaconych kwot jeśli dokonał zapłaty lub wyboru innego Towaru. 

2. Po złożeniu zamówienia zarówno zgodnie z pkt 1 jak i w drodze indywidualnych ustaleń zgodnie z pkt 3, Klient otrzyma od Sklepu na wskazany przez niego adres e –mailowy potwierdzenie złożenia zamówienia określającego jego elementy istotne.  

3. W przypadku gdy Klient wyrazi wolę zakupu towaru aktualnie niedostępnego lub możliwego do wykonania w innym kolorze, z innego rodzaju materiału oraz innym rozmiarze niż towar dostępny, może on dokonać jego indywidualnego zamówienia kontaktując się ze Sklepem na adres mailowy: dominika.mlynczak@gmail.com  

4. Klient każdorazowo przy składaniu zamówienia zobowiązany jest do wskazania danych odbiorcy towaru, adresu na jaki towar ma zostać wysłany, numeru telefonu kontaktowego do odbiorcy oraz adresu poczty e – mail. Błędne lub nieprecyzyjne podanie tych danych przez Klienta nie będzie traktowane jako niewłaściwe wykonanie lub niewykonanie umowy przez Sklep.  

5. Po dokonaniu płatności przez Klienta za wybrany towar i uznaniu rachunku bankowego Sklepu, w terminie 4, 14 lub 21 dni (termin wysyłki jest zawsze podany w opisie ogłoszenia) od informacji o wpływie środków towar jest wysyłany przez Sklep na adres wskazany przez Klienta lub do paczkomatu wskazanego przez Klienta za pomocą wybranej formy dostawy (paczkomat inpost lub kurier inpost) lub czeka na odbiór osobisty w butiku mieszczącym się w galerii MAGNOLIA PARK, we Wrocławiu, ul. LEGNICKA 58. Koszty przesyłki obciążają Klienta i wynoszą odpowiednio: paczkomat inpost 19-21 zł, kurier inpost na adres 21-23 zł, odbiór osobisty w butiku 0 zł za każde Zamówienie. Kwota ta jest każdorazowo doliczana do Zamówienia. 

6. W przypadku gdy Klient dokonuje zamówienia indywidualnego opisanego w pkt 3 termin jego realizacji i cena są każdorazowo indywidualnie ustalany przez strony umowy w formie e – mailowej.

7. Dostawa zamówionych towarów jest ograniczona do terytorium RP. Dostarczenie towaru poza jej granice wymaga indywidualnych ustaleń Sklepu z Klientem. 

§ 3 

Ceny i płatność 

1. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu internetowego są cenami wyrażonymi w polskich złotych oraz są cenami brutto.

2. Każda Usługa wykonana przez Sklep dokumentowana jest dowodem sprzedaży/paragonem fiskalnym lub na życzenie Klienta fakturą VAT, załączonymi do przesłanego towaru.  

3. Cena danego towaru wskazana na stronie sklepu internetowego ma charakter wiążący i poza przesłankami zawartymi w § 4 nie podlega zmianom, negocjacjom lub obniżeniu.  

4. Płatność następuje wyłącznie poprzez przelew na wskazane przy dokonywaniu Zamówienia konto bankowe. Chwilą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Sklepu. 

§ 4 

Promocje, wyprzedaże, rabaty 

1. Sklep w ramach prowadzonych działań marketingowych oraz lojalnościowych może przeprowadzać sezonowe lub okolicznościowe wyprzedaże, promocje oraz udzielać rabatów.

2. Wszelki towar objęty działaniami opisanymi w pkt 1 będzie bądź wyraźnie oznaczony na stronie sklepu lub też będzie się znajdował w specjalnej zakładce. 

3. Rabaty mogą być przez Sklep udzielone Klientom w formie tzw. kodów rabatowych, każdorazowo i indywidualnie wysyłanych do Klientów za pomocą poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej.

4. Promocje, wyprzedaże oraz udzielone rabaty nie podlegają łączeniu. W przypadku gdy towar objęty jest kilkoma rodzajami obniżki cen wybór co do skorzystania z jednej z nich należy do Klienta. 

§ 5 

Ograniczenie dostępu do sklepu internetowego 

1. Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu lub pozbawienia Klienta prawa do dokonywania zamówień w sklepie internetowym, w przypadku gdy:

a. dokonując zamówienia podał nieaktualne, nieprawdziwe lub niezgodne z prawdą dane umożliwiające realizację zamówienia przez Sklep;

b. naruszył przy dokonywaniu zamówienia praw podmiotów trzecich lub dopuścił się względem Sklepu, jej pracowników lub podmiotów trzecich zachowań powszechnie uznanych za nieakceptowalne, niezgodne z prawem lub niezgodne z dobrymi obyczajami i zwyczajami handlowymi. 

§ 6 

Odstąpienie od umowy / ZWROTY

1. Klient, będący w rozumieniu art. 22 (1) k.c. konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia mu towaru odstąpić od umowy bez podania przyczyn, przesyłając NIEUŻYWANY TOWAR wraz z oryginalnymi metkami oraz dołączając do przesyłki pisemne OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY w tym terminie na adres:  

 

CH MAGNOLIA PARK

BUTIK "DOMINIKA MŁYŃCZAK" - POZIOM 1

UL. LEGNICKA 58

54-204 WROCŁAW

 

Poniżej Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (FORMULARZ ZWROTU) do pobrania, wypełnienia, podpisania i odesłania razem ze zwracanym towarem (w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki). Można również skorzystać z własnego formularza o odstąpieniu od umowy, pobranego np z google, ważne by wpisać swoje dane, numer zamówienia oraz numer konta, na który ma być dokonany zwrot gotówki.

POBIERZ - Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy

FORMULARZ ZWROTU czyli OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY, które można pobrać - znajduje się również w stopce sklepu internetowego czyli poniżej, na dole tej strony.

 

2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z pkt 1 strony zwracają sobie wzajemne świadczenia w ten sposób, że Klient dokonuje zwrotu towaru w stanie niezmienionym na adres wskazany w pkt 1, a Sklep w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru zwróci Klientowi otrzymane pieniądze na rachunek bankowy z którego zostały przekazane.  

3. Prawo do odstąpienia od umowy, wskazane w pkt 1 jest wyłączone w przypadku, gdy:

a. Umowa została zawarta w trybie indywidualnych uzgodnień określonych w § 2 pkt 3, gdzie właściwości towaru określone zostały przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu;

b. z uwagi na charakter świadczenia nie może ono zostać zwrócone; 

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sklep potwierdzi na piśmie lub w formie e – maila dokonany zwrot wzajemnych świadczeń. 

§7 

Reklamacje 

1.

Wszelkie reklamacje dotyczące towaru, a dokonywane przez Klienta, będącego w rozumieniu art. 22 (1) k.c. podlegają regułom, zasadom i terminom rozpatrzenia wyrażonymi w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r., przy czym Sklep zobowiązuje się do rozpoznania każdej zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia przez Klienta.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące towaru, a dokonywane przez Klienta innego niż określony w pkt 1 podlegają regułom, zasadom i terminom wyrażonym w ustawie kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r., przy czym Sklep zobowiązuje się do rozpoznania każdej zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia przez Klienta.
3. Zgłoszenie reklamacji winno nastąpić pisemnie na adres wskazany w § 1 pkt 2 regulaminu lub za pomocą poczty elektronicznej na adres dominika.mlynczak@gmail.com   
4. Wszelkie zastrzeżenia, reklamacje, opinie w zakresie technicznej, teleinformatycznej strony działania sklepu internetowego www.dominikamlynczak.com.pl należy kierować pisemne na adres: Dominika Młyńczak, ul. Rybnicka 18G/7, 52 – 016 Wrocław lub za pomocą poczty elektronicznej na adres dominika.mlynczak@gmail.com.  Sklep w terminie 14 dni od daty zgłoszenia dokona rozpatrzenia zgłoszenia oraz poinformuje o tym zgłaszającego. 

 

§ 8 
Gromadzenie oraz przetwarzanie danych 
1. Wszelkie dane osobowe Klientów zgromadzone przez Sklep w trakcie procesu składania i realizacji zamówień są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby prawidłowej realizacji zamówienia.
2. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego jest Sklep, który dodatkowo dba o bezpieczeństwo danych oraz zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem.  
3. W każdym czasie klientowi służy prawo do żądania udostępnienia treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz zaprzestania ich przetwarzania.  
4. W przypadku gdy na stronie sklepu internetowego www.dominikamlynczak.com.pl znajdują się linki do innych stron www, Sklep informuje, iż nie jest ich administratorem oraz nie odpowiada za zamieszczone na nich treści oraz wywołane tym ewentualne skutki i szkody. Sklep informuje również, iż strony do których przekierowanie następuje objęte są ochroną w zakresie prawa autorskiego, a za wszelkie jego naruszenia przez Klientów, Sklep nie ponosi odpowiedzialności. 
§ 9 
Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem, będącym zgodnie z art. 22 (1) k.c. konsumentem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, a w braku osiągnięcia porozumienia właściwy sąd powszechny.
2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem innym niż określonym w pkt 1 będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, a w braku osiągnięcia porozumienia właściwy będzie sąd ze względu na siedzibę Sklepu.
3. W zakresie nieuregulowanym regulaminem zastosowanie mają ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1024 ze zm.), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2.03.2000 r. (Dz. U. 2012, nr 1225) oraz ustawie kodeks cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.). W przypadku gdy przepisy wskazanych ustaw są korzystniejsze od postanowień regulaminu, zastosowanie mają przepisy tych ustaw.  

Cookies Policy


 

 • About cookies

  Cookies are information packets sent by web servers to web browsers, and stored by the web browsers.The information is then sent back to the server each time the browser requests a page from the server. This enables a web server to identify and track web browsers.There are two main kinds of cookies: session cookies and persistent cookies. Session cookies are deleted from your computer when you close your browser, whereas persistent cookies remain stored on your computer until deleted, or until they reach their expiry date.

 • Cookies on our website

  Shoplo Sp. z o.o. - with registered address: Inflancka 4C, 00-189 Warsaw, Poland, uses the following cookies on this website, for the following purposes:

  • session information persistence between user visits on service pages - the user is required to provide authorization only once when visiting pages
  • user experience optimization by providing enhanced content to user visiting page

   

 • Google cookies

  Shoplo Sp. z o.o. - with registered address: Kolejowa 5/7, Warsaw, Poland, uses Google Analytics to analyze the use of this website. Google Analytics generates statistical and other information about website use by means of cookies, which are stored on users computers. The information generated relating to our website is used to create reports about the use of the website. Google will store and use this information. Google privacy policy is available at: http://www.google.com/privacy

   

 • Refusing cookies

  Most browsers allow you to refuse to accept cookies.In Internet Explorer, you can refuse all cookies by clicking "Tools", "Internet Options", "Privacy", and selecting “Block all cookies” using the sliding selector.In Firefox, you can adjust your cookies settings by clicking "Tools", "Options" and "Privacy".Blocking cookies will have a negative impact upon the usability of some websites.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl